Regulamin warsztatów Akademii Programowania

(data sporządzenia regulaminu: 17.06.2016)

I. Organizator
Akademia Programowania Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 29/1
30-051 Kraków
NIP: 675-15-15-311
KRS: 0000547775
REGON: 361027137
Kapitał zakładowy: 5000zł

II. Definicje
Kurs, Warsztat – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z programowania, tworzenia animacji lub grafiki.
Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba zgłoszona na Kurs.
Opiekun – w przypadku kiedy Uczestnik Kursu jest niepełnoletni jest to rodzic, inny prawny opiekun lub osoba przez prawnego opiekuna uprawniona.
Zgłaszający – w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni jest to Opiekun, w innym przypadku dowolna osoba.
Instruktor, Prowadzący – osoba prowadząca Kurs, zatrudniona przez Organizatora.
Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora.
Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.
Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Organizatora lub podanie niezbędnych danych przez telefon albo e-mail.

III. Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy
Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach www.akademiaprogramowania.pl lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres info@akademiaprogramowania.pl bądź przez telefon.
Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika oraz Opiekuna w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni.
Wraz z potwierdzeniem zapisu Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany przez siebie adres e-mail) dane do przelewu.
Zawarcie umowy następuje w momencie wniesienia przez Zgłaszającego opłaty za zajęcia, najpóźniej we wskazanym terminie, w przypadku:
Kursów wakacyjnych/ferii zimowych – na 15 dni przed rozpoczęciem zajęć,
Zajęć pozalekcyjnych – jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, do 5 dni po pierwszych-bezpłatnych zajęciach, w przeciwnym przypadku na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
Jednorazowych zajęć – jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, do 5 dni po pierwszych-bezpłatnych zajęciach, w przeciwnym przypadku na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
Kiedy zapis nastąpił w terminie późniejszym niż powyższe – do 2 dni roboczych.
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
Po zawarciu Umowy nie przysługują rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

IV. Rezygnacja z Kursu
Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Warsztatach, jeżeli Zgłaszający poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 5 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.
Zgłaszający może zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach, przesyłając oświadczenie na adres info@akademiaprogramowania.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu opłaty.
W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Zgłaszający, który rezygnuje z Kursu typu ferie zimowe/warsztaty wakacyjne otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszty rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji:
rezygnacja w czasie do 15 dni przed rozpoczęciem Kursu skutkuje zwrotem całej opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego,
rezygnacja w czasie między 5 a 15 dniem przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 20% opłaty lub przeniesienie opłaty na Kurs w innym terminie,
rezygnacja na 5 dni przed rozpoczęciem Kursu lub w dniu rozpoczęcia Kursu powoduje utratę 50% opłaty lub przeniesienie opłaty z 10% potrąceniem na Kurs w innym terminie,
rezygnacja z zajęć w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za Kurs,
w przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu roku (jeśli tylko jest wolne miejsce na Kursie o tej samej tematyce w innym terminie).
W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osoba, która rezygnuje z Kursu typu zajęcia pozalekcyjne/kursy weekendowe otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty potrącony o koszty rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji:
jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, rezygnacja do 5 dni po pierwszych zajęciach skutkuje zwrotem całej opłaty,
jeśli pierwsze zajęcia nie są darmowe, rezygnacja do 5 dni przed pierwszymi zajęciami skutkuje zwrotem całej opłaty, natomiast rezygnacja na 5 dni przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 50% opłaty lub przeniesienie opłaty z 10% potrąceniem na Kurs w innym terminie,
rezygnacja z zajęć w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za Kurs,
w przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu roku (jeśli tylko jest wolne miejsce na innym wybranym Kursie o tej samej tematyce).

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

VI. Realizacja Umowy
Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć, tj. każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kursów w terminie do 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O takiej decyzji każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 3 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
Uczestnicy zajęć (kolonie oraz półkolonie letnie i zimowe) zostali ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opiekun dziecka zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za cały semestr, w kwocie i w terminie podanym przez organizatora (w jednej lub kilku, ustalonych wcześniej ratach).

VII. Udział w Kursach
Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
Zgłaszający zobowiązany jest do podania stanu zdrowia Uczestnika.
Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, Zgłaszający zobowiązany jest do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu.
Zgłaszający odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Instruktora.
Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Kursu. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

VIII. Środki zapewnione przez Organizatora

Zajęcia pozalekcyjne/wieczorowe
Uczestnicy zajęć pracują według opisu danego Kursu na stronach www Organizatora,
Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych,
Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów,
Profesjonalnie przygotowany program zajęć,
Dyplom ukończenia warsztatów.
Kursy weekendowe
Uczestnicy zajęć pracują według opisu danego Kursu na stronach www Organizatora,
Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych,
Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów,
W przypadku Uczestników niepełnoletnich, na zajęcia można przyprowadzać Uczestników na 15 minut wcześniej a odbierać do 15 minut po zakończeniu zajęć,
Na zakończenie zajęć Uczestnicy otrzymują dyplom oraz upominek Akademii Programowania (jeśli było to określone w programie danego Kursu),
Uczestnicy przez czas trwania zajęć mają zapewniony dostęp do dystrybutora wody pitnej.
Warsztaty wakacyjne/ferie zimowe
Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według umiejętności,
Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych,
Opiekę wykwalifikowanych instruktorów,
W przypadku Uczestników niepełnoletnich, na zajęcia można przyprowadzać Uczestników na 30 minut przed rozpoczęciem oraz odbierać 30 po zakończeniu zajęć (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnej świetlicy, na warunkach określonych przy zapisie na Kurs),
Na zakończenie zajęć Uczestnicy otrzymują dyplom oraz upominek Akademii Programowania (jeśli było to określone w programie danego Kursu),
W przypadku zajęć typu półkolonia lub kolonia, Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową a przez czas trwania zajęć mają zapewniony dostęp do dystrybutora wody pitnej.

IX. Dokumenty wymagane na pierwszych zajęciach

Zajęcia pozalekcyjne:
karta informacyjna
regulamin Uczestnika zajęć
zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

Kurs weekendowy:
karta informacyjna
regulamin Uczestnika zajęć
zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

Warsztaty wakacyjne/Ferie zimowe:
karta informacyjna
regulamin Uczestnika zajęć
zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

X. Miejsce prowadzenia Kursu
Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora.

XI. Zgoda na wykorzystanie utworów
Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów wytworzonych w ramach warsztatów do działań promocyjnych Akademii Programowania (zamieszczenie na stronie internetowej lub innych mediach).
W przypadku braku zgody Zgłaszający zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów.

XII. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z umieszczeniem danych zgłaszającego i uczestnika w bazie klientów. Dane te mogę być wykorzystywane do celów informacyjnych oraz marketingowych. Zgłaszający i uczestnik w każdej chwili mogą poprosić o usunięcie z bazy, poprzez wysłanie wiadomości z prośbą na adres info@akademiaprogramowania.pl

XIII. Postanowienia końcowe
Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Akademii Programowania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.
Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Akademii Programowania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych”