STATUT FUNDACJI
„AKADEMIA PROGRAMOWANIA”


Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja „Akademia Programowania”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu („Statut”).
 2. Fundacja została ustanowiona przez Akademię Programowania sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 547775, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ……………………. w kancelarii notarialnej w Krakowie w dniu ……… października 2016 roku, Repertorium A nr …………….
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także zagranica.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie lub inne jednostki terenowe bądź organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi podmiotami o takich samych lub podobnych celach działania, bądź z innymi podmiotami dla wspólnej realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych w kraju i za granicą lub uczestniczyć w fundacjach.
 4. Fundacja może także połączyć się z inną fundacją dla urzeczywistniania swoich celów statutowych.
 • 4
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty.
 2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
 3. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki lub innych znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale, nagrody, wyróżnienia i przyznawać je osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 • 5

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju wiedzy informatycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

 • 6
 1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
  1. stwarzania i zapewniania warunków dla rozwoju wiedzy informatycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  2. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę, w szczególności w zakresie rozwoju wiedzy informatycznej;
  3. stwarzania warunków rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, w szczególności w zakresie szerzenia wiedzy informacyjnej;
  4. rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych;
  5. promowania edukacji w zakresie wiedzy informatycznej;
  6. wspierania rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zakresie wiedzy informatycznej.
 • 7
 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. szerzenie umiejętności programowania wśród dzieci oraz młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie kursów, seminariów, konferencji oraz poprzez prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, szkoleniowców z zakresu programowania i nowych technologii;
  3. poszerzenie dostępu do nauki programowania i wiedzy dla dzieci z domów dziecka i dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez akcje społeczne, akcje charytatywne, seminaria, sympozja, dyskusje, konferencje, wykłady, odczyty, konkursy i plebiscyty oraz inne formy przekazywania wiedzy;
  4. popularyzacja programowania i nowych technologii w mediach;
  5. organizowanie i prowadzenie akcji społecznych mających na celu popieranie idei wprowadzania nauki programowania do placówek oświatowych, w tym do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów;
  6. organizowanie i prowadzenie akcji społecznych mających na celu popieranie idei wykorzystywania nowych technologiach w placówkach oświatowych, w tym szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach;
  7. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie wprowadzania nauki programowania oraz nowych technologii do placówek oświatowych;
  8. tworzenie gier i aplikacji edukacyjnych oraz ich udostępnienie w ramach prowadzonych akcji, szkoleń i kursów;
  9. finansowanie materiałów dydaktycznych w zakresie nauki programowania niezbędnych do rozwoju dzieci z domów dziecka i dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, także poprzez prowadzenie akcji charytatywnych;
  10. organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu programowania i nowych technologii;
  11. organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych mających na celu rozwój wiedzy informatycznej wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie dostępu do nauki programowania oraz nowych technologii, a także realizację innych celów statutowych Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 8
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 (słownie: dwóch tysięcy) złotych w całości przekazany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz wszelkie inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację, a kwota 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.
 3. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i może być zmieniony jedynie decyzją Fundatora.
 4. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 • 9
 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. dotacji i subwencji osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw majątkowych;
  4. odsetek bankowych;
  5. funduszy Unii Europejskiej;
  6. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
  7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 2. Przychody Fundacji przeznaczane są na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności.
 • 10
 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 14.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Władze Fundacji

 • 11
 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, a także podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jej działalności, z wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Fundatora.
 2. Zarząd składa się z dwóch członków.
 3. Członkowie pierwszego składu Zarządu zostają powołani przez Fundatora.
 4. W razie ustania członkostwa, nowy członek Zarządu powinien być wybrany jednomyślną uchwałą poprzedniego składu Zarządu.
 5. Do pierwszego składu Zarządu zostają powołani Jacek Majchrzak i Radosław Krowiak.
 • 12
 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 2. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. odwołania przez Fundatora.
 4. Fundator jest uprawniony do odwołania Zarządu Fundacji w całości lub jego poszczególnych członków w każdym czasie. W takiej sytuacji Fundator powołuje jednocześnie nowych członków Zarządu.
 • 13
 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji i zarządzenie nim;
  4. uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych Fundacji;
  5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
  7. powoływanie oddziałów, zakładów, filii lub innych jednostek terenowych bądź organizacyjnych Fundacji;
  8. podejmowanie decyzji dotyczących zmiany celów lub Statutu Fundacji;
  9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
  10. ustalanie i realizowanie planów działania Fundacji;
  11. decydowanie o budżecie Fundacji i opracowywanie planów budżetowych;
  12. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  13. sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich właściwym instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  14. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółki handlowej lub tworzeniu przez Fundację spółki handlowej;
  15. decydowanie o uczestniczeniu w innej fundacji lub połączeniu z inną fundacją;
  16. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
  17. opracowywanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania lub innych aktów wewnętrznych Fundacji przewidzianych przepisami prawa pracy;
  18. ustanawianie i przyznawanie certyfikatów, odznak, medali, nagród, wyróżnień osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji;
  19. decydowanie o współpracy z krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi podmiotami o takich samych lub podobnych celach działania, bądź z innymi podmiotami dla wspólnej realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich innych decyzji dotyczących działalności Fundacji, z wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Fundatora.
 • 14
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli czynność prawna pociąga za sobą zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania przekraczającego wartość 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 • 15
 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji samodzielnie.
 2. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest podjęcie przez Zarząd jednomyślnej uchwały.
 3. W braku jednomyślnej uchwały, rozstrzyga Fundator.
 4. Za sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się:
  1. uchwalanie regulaminów i wszelkich innych aktów wewnętrznych Fundacji, w tym również aktów prawa pracy;
  2. powoływanie oddziałów, zakładów, filii lub innych jednostek terenowych bądź organizacyjnych Fundacji;
  3. podejmowanie decyzji dotyczących zmiany celów lub Statutu Fundacji;
  4. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
  5. wybór nowego członka Zarządu w przypadku ustania członkostwa;
  6. ustalanie i realizowanie planów działania i planów budżetowych Fundacji;
  7. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz ich zatwierdzanie;
  8. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółki handlowej lub tworzeniu przez Fundację spółki handlowej;
  9. decydowanie o uczestniczeniu w innej fundacji lub połączeniu z inną fundacją.
 • 16
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie telefonicznej, telekonferencji lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
 4. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu.
 • 17
 1. Członek Zarządu Fundacji może być przez Fundację zatrudniony, jeżeli taką decyzję podejmie Fundator.
 2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

Rozdział V. Działalność gospodarcza

 • 18
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza jest działalności pomocniczą względem działalności statutowej Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  2. 58.11.Z Wydawanie książek;
  3. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  4. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  5. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  6. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  7. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
  8. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  9. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  10. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 4. Dochody osiągane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa powyżej przeznaczone mogą być na realizacje celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana Statutu

 • 19
 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
 2. Fundatorowi przysługuje uprawnienie do przedkładania Zarządowi wniosków dotyczących zmiany Statutu. Wnioski nie są dla Zarządu wiążące.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

 • 20
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
 3. Fundatorowi przysługuje uprawnienie do przedkładania Zarządowi wniosków dotyczących likwidacji Fundacji. Wnioski nie są dla Zarządu wiążące.
 1. W razie podjęcia przez Zarząd decyzji o likwidacji Fundacji, członkowie Zarządu stają się likwidatorami i są zobowiązani do przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.
 • 21
 1. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji, o których mowa w § 6 Statutu.
 2. Szczegółowe cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek po likwidacji Fundacji określa Zarząd w uchwale w sprawie likwidacji Fundacji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 • 22
 1. Fundacja składa organowi nadzoru, o którym mowa w § 4 Statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
 2. Statut został ustalony przez Fundatora w dniu ………….. października 2016 roku.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.