ostatnia aktualizacja: 30.08.2023

Regulamin

 1. Organizator:

ZaprogramowaniGO.com sp. z o.o.

ul.. Marii Konopnickiej 1/4, 65-407 Zielona Góra

 1. Pojęcia

Harmonogram: szczegółowy opis ilości warsztatów z podziałem na miesiące z wyszczególnieniem ceny

Koordynator: pracownik Organizatora, opiekujący się grupami w danym mieście

Opiekun: osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za kwestie formalne oraz finansowe uczestnictwa w warsztatach dziecka.

Prowadzący: jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatów, zatrudniona przez Organizatora. Jest to zawsze programista/programistka, aktualnie pracujący/pracująca w zawodzie.

Regulamin: formalnie wiążący zbiór zasad i regulacji, dotyczących odbywania się warsztatów i świadczenia przez Organizatora usługi. Jest zawierany na czas świadczenia usługi pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, określa prawa i obowiązki obu podmiotów. Po miesiącu testowym Regulamin staje się Umową. Akceptacja Regulaminu po upływie miesiąca testowego jest równoznaczna z zawarciem Umowy na czas trwania warsztatów w danym roku szkolnym. Warunkiem rezygnacji z warsztatów jest zawiadomienie o braku kontynuacji zajęć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca testowego.

Uczestnik: dziecko w wieku 7-17 lat zgłoszone na warsztaty

Warsztaty: usługa proponowana przez organizatora, która ma na celu realizację odpłatnych spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu programowania oraz obszaru IT.

Zgłoszenie: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub zgłoszenie telefoniczne/przez SMS na numer dostępny na stronie w zakładce kontakty

 1. Zgłoszenie na zajęcia oraz okres testowy

Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji. Są trzy drogi zgłoszenia: formularz na stronie, telefon lub wysłanie maila na adres kontakt@zaprogramowani.com

Uczestnik otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. W momencie zebrania wystarczającej liczby uczestników, nasz koordynator skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby podać szczegóły organizacyjne. Każdy Uczestnik otrzyma tak zwany mail startowy z dokładną datą, godziną i adresem rozpoczęcia. Brak otrzymania maila oznacza brak rozpoczęcia zajęć. Warunkiem uczestnictwa w pierwszych warsztatach jest e-mailowe bądź SMS-owe potwierdzenie chęci uczestnictwa najpóźniej na 2 dni przed startem warsztatów. W przypadku niedopełnienia formalności Organizator nie gwarantuje miejsca na warsztatach.

Okres testowy: jest to pierwszy kalendarzowy miesiąc, pozwalający na świadome podjęcie decyzji o całorocznym uczestnictwie. Przez ten czas można w każdej chwili zrezygnować i płaci się tylko za te zajęcia, na których był Uczestnik. Akceptacja regulaminu oznacza zobowiązanie do płatności za odbyte warsztaty, niezależnie od późniejszego kontynuowania nauki. Dowodem zaistnienia zobowiązania jest lista obecności na warsztatach, którą na bieżąco uzupełnia Prowadzący.

Wobec braku drukowanej wersji umowy, Regulamin staje się jej odpowiednikiem.

Płatność za zajęcia podczas okresu testowego oraz po upływie miesiąca wpłacana jest na konto podawane w e-mailu z harmonogramem. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew.

Okres Testowy przysługuje nowym uczestnikom warsztatów. Osoby, które uczestniczą w zajęciach w grupach kontynuacyjnych mogą zrezygnować w pierwszym miesiącu warsztatów bez okresu wypowiedzenia w przypadku prowadzenia w nowym roku ich grupy przez innego programistę niż w roku poprzednim.

 1. Umowa i e-dziennik

Regulamin staje się umową po upływie miesiąca testowego. Po zakończeniu miesiąca testowego zaakceptowany Regulamin obowiązuje na okres do końca roku szkolnego.

Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Organizatora oraz jest wysyłany na maila po upływie miesiąca testowego.

Po akceptacji Regulaminu oraz zakończeniu okresu testowego, każdy opiekun ma dostęp do e-dziennika, w którym po nadaniu numeru klienta i zalogowaniu ma możliwość na bieżąco śledzić tematy zajęć i listę obecności dziecka oraz wszelkie organizacyjne kwestie związane z warsztatami.

 1. Rezygnacja

Rezygnacja w okresie testowym: może być dokonana mailem lub SMS-em na numer koordynatora. Powiadomienie o rezygnacji jest obowiązkowe i jej brak skutkuje zobowiązaniem do opłacenia warsztatów po upływie miesiąca testowego.

Rezygnacja po upływie miesiąca testowego: powinna być dokonana mailowo lub przesłana pocztą tradycyjną w formie papierowej z datą rezygnacji. Każda umowa ma dwumiesięcznie wypowiedzenie. Podczas okresu wypowiedzenia Uczestnik nadal może chodzić na warsztaty.

 1. Płatności

Płatność jest dokonywana do 10 każdego bieżącego miesiąca na wskazane w mailu startowym konto.

Kwota za warsztaty jest stała i może się różnić w poszczególnych miastach. Szczegóły dotyczące kwot znajdują się w harmonogramie.

Płatność jest uśrednioną kwotą za miesiąc, niezależnie od ilości spotkań. Wszystkie dni wolne są wyszczególnione w e-mailu z harmonogramem oraz kalendarzu e-dziennika. W ferie zimowe oraz święta warsztaty się nie odbywają. Wszystkie spotkania odwołane z powodów niezależnych od Organizatora będą odrabiane.

 1. Plan warsztatów

Organizator nie udostępnia szczegółowego planu zajęć przed warsztatami. Jest to know-how, które ze względu na swój charakter jest chronioną własnością Zaprogramowani.com.

Program jest opracowany na podstawie wieku Uczestników, indywidualnych cech grupy, potrzeb wyrażonych podczas pierwszych zajęć oraz założeń samego Prowadzącego.

Na indywidualną prośbę Organizator może udostępnić ogólny plan na 8 kolejnych zajęć lub/oraz przedstawić tematykę modułów realizowanych w ciągu roku szkolnego dla danej grupy wiekowej. Miesiąc testowy pozwala zaznajomić się z systemem pracy na warsztatach oraz z Prowadzącym. Na tej podstawie Opiekun oraz Uczestnik podejmują decyzję, czy metodyka prowadzonego kursu oraz programista go prowadzący odpowiadają ich potrzebom. Bieżące tematy można śledzić na e-dzienniku.

 1. Koordynator

Każde miasto ma swojego koordynatora, który jest odpowiedzialny za opiekę nad grupą/grupami oraz bieżącą organizację kursu. Jest to osoba do której Opiekun może zadzwonić w każdej sprawie związanej z kursem. Jeśli jakaś kwestia jest poza kompetencjami koordynatora, skieruje on zainteresowaną osobę do odpowiedniego specjalisty, który zajmuje się danym aspektem warsztatów.

 1. Sala komputerowa

Wszystkie warsztaty programowania odbywają się w Sali komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska pracy, łącze internetowe oraz rzutnik.

Każdy uczestnik ma swój komputer na sali i pracuje w pojedynkę. Na indywidualną prośbę jest możliwość pracy na własnym sprzęcie.

Każda sala ma swój regulamin, który jest omawiany przez Prowadzącego na pierwszych warsztatach. W przypadku rażącego naruszania zasad przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie usunięcie takiej osoby z warsztatów bez zwrotu opłaty oraz z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia bez możliwości uczestnictwa.

W przypadku gdy sala nie jest dostępna w dodatkowe dni wyznaczone na odrabianie lub prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej nie jest możliwe z powodu sytuacji wyjątkowej, takiej jak stan epidemii, Zaprogramowani.com zastrzegają sobie prawo do zorganizowania zajęć w formie on-line, na platformie edukacyjnej, w trybie „na żywo”.

 1. Nieobecność na warsztatach

W przypadku pierwszego miesiąca nieobecność jest odliczana przy opłacie pod koniec miesiąca.

Po zakończeniu miesiąca testowego nieobecność jest możliwa do odliczenia tylko w przypadku zgody wyrażonej pisemnie przez właściciela, na podstawie wniosku Opiekuna. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Pojedyncze nieobecności nie będą rozpatrywane.

W przypadku gdy jest taka możliwość, koordynator proponuje Uczestnikowi opcję odrabiania warsztatów z inną grupą w Jego/Jej mieście.

Jeśli nie ma opcji odrabiania lub termin nie pasuje Opiekunowi oraz Uczestnikowi, koordynator zgłasza Prowadzącemu konieczność przesłania materiałów z ostatnich zajęć .

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji

W procesie rekrutacji Uczestnika niezbędne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora. Zapytanie o udzielenie zgody jest generowane przez stronę podczas procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego. Jeśli Opiekun nie użył tej metody zgłoszeniowej, zostanie poproszony o zgodę w oddzielnym e-mailu.

 1. Zgoda na wykorzystanie utworów

Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów stworzonych przez Uczestnika na warsztatach Zaprogramowani.com. Będą one wykorzystane w celach promocyjnych bądź edukacyjnych.

 1. Postanowienia końcowe

Przystąpienie przez Uczestnika do warsztatów Zaprogramowani.com jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zmiany w Regulaminie nie działają wstecz.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z Umową będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla Organizatora.