Regulamin warsztatów Akademii Programowania

Regulamin warsztatów Akademii Programowania
(data sporządzenia regulaminu: 27.09.2018)

Uwaga, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

I. Organizator

Akademia Programowania Sp. z o.o.
NIP: 675-15-15-311
KRS: 0000547775
REGON: 361027137

II. Definicje

 • Kurs, Warsztat – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z programowania, tworzenia animacji lub grafiki oraz kursów specjalistycznych.
 • Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba zgłoszona na Kurs.
 • Opiekun – w przypadku kiedy Uczestnik Kursu jest niepełnoletni jest to rodzic, inny prawny opiekun lub osoba przez prawnego opiekuna uprawniona.
 • Zgłaszający – w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni jest to Opiekun, w innym przypadku dowolna osoba.
 • Instruktor, Prowadzący – osoba prowadząca Kurs, zatrudniona przez Organizatora.
 • Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora.
 • Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.
 • Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Organizatora lub podanie niezbędnych danych przez telefon albo e-mail.

III. Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach www.akademiaprogramowania.pl lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres info@akademiaprogramowania.pl bądź przez telefon.
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika oraz Opiekuna w przypadku gdy Uczestnik jest niepełnoletni.
 3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany przez siebie adres e-mail) dane do przelewu.
 4. Zawarcie umowy następuje w momencie wniesienia przez Zgłaszającego całości lub części opłaty za zajęcia, najpóźniej we wskazanym terminie, w przypadku:
  1. Kursów wakacyjnych/ferii zimowych – na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć,
  2. Zajęć pozalekcyjnych – jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, do 5 dni po pierwszych-bezpłatnych zajęciach, w przeciwnym przypadku na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
  3. Jednorazowych zajęć – jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, do 5 dni po pierwszych-bezpłatnych zajęciach, w przeciwnym przypadku na 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
  4. Kiedy zapis nastąpił w terminie późniejszym niż powyższe – do 2 dni roboczych.
 5. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 6. Po zawarciu Umowy nie przysługują rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

IV. Rezygnacja z Kursu

 1. Istnieje możliwość wymiany miejsca i daty udziału w Warsztatach, jeżeli Zgłaszający poinformuje Organizatora nie później niż w przeciągu 5 dni przed rozpoczęciem pierwotnego Kursu. Warunkiem koniecznym zmiany terminu i miejsca jest posiadanie przez Organizatora wolnych miejsc.
 2. Zgłaszający może zrezygnować z udziału Uczestnika w Warsztatach, przesyłając oświadczenie na adres info@akademiaprogramowania.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Zgłaszający, który rezygnuje z Kursu typu ferie zimowe/warsztaty wakacyjne otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o koszty rezygnacji, uzależnionej od daty rezygnacji:
  1. rezygnacja w czasie do 5 dni przed rozpoczęciem Kursu skutkuje zwrotem całej opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego,
  2. rezygnacja w czasie między 5 a 3 dniem przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 20% opłaty lub przeniesienie opłaty na Kurs w innym terminie,
  3. rezygnacja na 2 dni przed rozpoczęciem Kursu lub w dniu rozpoczęcia Kursu powoduje utratę 50% opłaty lub przeniesienie opłaty z 10% potrąceniem na Kurs w innym terminie,
  4. rezygnacja z zajęć w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za Kurs,
  5. w przypadku choroby lub nieobecności na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osoba, która rezygnuje z Kursu typu zajęcia pozalekcyjne/kursy weekendowe otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty potrącony o koszty rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji:
  1. jeśli pierwsze zajęcia są darmowe, rezygnacja do 5 dni po pierwszych zajęciach skutkuje zwrotem całej opłaty,
  2. jeśli pierwsze zajęcia nie są darmowe, rezygnacja do 5 dni przed pierwszymi zajęciami skutkuje zwrotem całej opłaty, natomiast rezygnacja na 5 dni przed rozpoczęciem Kursu powoduje utratę 50% opłaty lub przeniesienie opłaty z 10% potrąceniem na Kurs w innym terminie,
  3. rezygnacja z zajęć w trakcie trwania Kursu nie skutkuje zwrotem pieniędzy za Kurs,
  4. w przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w przeciągu roku (jeśli tylko jest wolne miejsce na innym wybranym Kursie o tej samej tematyce).

V. Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

VI. Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć, tj. każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kursów w terminie do 2 dni, przed jego rozpoczęciem. O takiej decyzji każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 4. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 3 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez niego pieniądze w terminie do dwóch tygodni.
 5. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników w trakcie trwania semestru Organizatorowi przysługuje prawo do zamknięcia grupy. W takiej sytuacji Organizator zwraca Zgłaszającemu pieniądze za niezrealizowane zajęcia.
 6. Uczestnicy zajęć (kolonie oraz półkolonie letnie i zimowe) zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Organizator ustala minimalną ilość uczestników w grupie, aby kurs mógł zostać uruchomiony. Zgłaszający jest o tym informowany w momencie zapisu. W przypadku zbyt małej ilości dzieci Organizator proponuje Zgłaszającemu dostępne, alternatywne grupy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy, jeżeli w trakcie semestru liczba uczestników zajęć zmniejszy się. Jeżeli Zgłaszającemu nie będzie odpowiadała żadna z alternatywnych form realizacji kursu, wówczas zostanie zwrócona mu równowartość nie zrealizowanych zajęć.

VII. Udział w Kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Zgłaszający zobowiązany jest do podania stanu zdrowia Uczestnika jeśli może on być istotny dla przebiegu zajęć lub zdrowia i bezpieczeństwa innych Uczestników lub Instruktora.
 3. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, Zgłaszający zobowiązany jest do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu.
 4. Zgłaszający odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 5. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Instruktora.
 6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Kursu.
  W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

VIII. Środki zapewnione przez Organizatora

Zajęcia pozalekcyjne/wieczorowe

 • Uczestnicy zajęć pracują według opisu danego Kursu na stronach www Organizatora,
 • Opieka wykwalifikowanych Instruktorów,
 • Profesjonalnie przygotowany program zajęć,
 • Dyplom ukończenia warsztatów.

Kursy weekendowe

 • Uczestnicy zajęć pracują według opisu danego Kursu na stronach www Organizatora,
 • Opieka wykwalifikowanych Instruktorów,
 • W przypadku Uczestników niepełnoletnich, na zajęcia można przyprowadzać Uczestników na 15 minut wcześniej a odbierać do 15 minut po zakończeniu zajęć,
 • Na zakończenie zajęć Uczestnicy otrzymują dyplom

Warsztaty wakacyjne/ferie zimowe

 • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według umiejętności,
 • Opieka wykwalifikowanych instruktorów,
 • W przypadku Uczestników niepełnoletnich, na zajęcia można przyprowadzać Uczestników na 30 minut przed rozpoczęciem oraz odbierać 30 po zakończeniu zajęć (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnej świetlicy, na warunkach określonych przy zapisie na Kurs),
 • Na zakończenie zajęć Uczestnicy otrzymują dyplom
 • W przypadku zajęć typu półkolonia lub kolonia, Uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz podwieczorek dostarczane przez firmę cateringową a przez czas trwania zajęć mają zapewniony dostęp do wody pitnej.

IX. Dokumenty wymagane na pierwszych zajęciach

Zajęcia pozalekcyjne:

 • regulamin Uczestnika zajęć
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

Kurs weekendowy:

 • regulamin Uczestnika zajęć
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

Warsztaty wakacyjne/Ferie zimowe:

 • karta informacyjna
 • regulamin Uczestnika zajęć
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeśli zostaje takowa wyrażona)

X. Miejsce prowadzenia Kursu

Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora.

XI. Zgoda na wykorzystanie utworów

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów wytworzonych w ramach warsztatów do działań promocyjnych Akademii Programowania (zamieszczenie na stronie internetowej lub innych mediach).
 2. W przypadku braku zgody Zgłaszający zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie
  w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Akademii Programowania jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.
 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów Akademii Programowania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych”